МИСИЯ

Подобряване в лечението на пациенти с рак, при които се прилага имунотерапия.

Имунотерапията, представена от имунните чек-пойнт инхибитори удължи преживяемостта и подобри резултатите в лечението на много солидни злокачествени тумори и хематологични малигнености. Но имунотерапията има свои специфики - като начин на приложение, лекарствена токсичност и лекарствени взаимодействия. Цел на БНДИО е да създава обучителни модули за учени и клиницисти, където през физиологията и патофизиологията на имунният отговор и туморогенезата, през фармакологията на лекарствените продукти и клиничното място имунотерапията в лечението на злокачествените болести, да образова и създава увереност у всички ангажирани с такова лечение. В БНДИО членуват и специалисти по образна диагностика, които също ще надграждат познанията си за обективна оценка на отговора към противотуморната терапия, като ще се запознават с феномените на хиперпрогресията и псевдопрогресията възникващи на фона на имунотерапия. Именно тези феномени, ако не са познават от диагностиците, могат да създадат неправилна интерпретация на образите и съответно, погрешни терапевтични решения от страна на клиницистите.

Подпомагане младите клиницисти и учени в България, ангажирани с изследването и лечението на онкологичните заболявания в лабораториите и клиниките в страната ни.

Една от целите на БНДИО е да подпомага в изследванията и разработките млади учени, които изучават имунологичните механизми и процеси в канцерогенезата и метастазирането. С помощта на колегите от БАН и Лабораторията по клинична имунология ще се оценяват проекти на млади учени, ще се търси адекватното им финансиране и международното им признание. Ще насърчаваме специализирани публикации от млади колеги в български и международни списания, презентации на национални и глобални международни срещи, както и ще подпомагаме развитието на умения за по-добро представяне и комуникация. Като бивш представител на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) в България аз лично ще съдействам чрез БНДИО включването на млади клиницисти от страната ни в инициативи като обучителни курсове, проекти и колаборативни групи в колеги от други европейски държави.

Колаборация с други научни онкологични и имунологични дружества в страната и чужбина?

Както вече отбелязах, предвид отличните ни взаимоотношения с ESMO, БНДИО ще търси по-тесни контакти с тази организация. Още повече, че ESMO има от няколко години, традиционно провеждаща се годишна среща през декември посветена на имуноонкология и поддържа това напревление със серия от срещи и инициативи през цялата година. Вече сме заявили желание да БНДИО да бъде припозната като научна организация в областта на имуноонкологията от световни организации като Society for Immunotherapy of Cancer, British Society of Immunology, Parker Institute of Cancer immunotherapy и други. Същевременно, ще търсим партньорство с националните онкологични дружества и организации, като вярвам че експертността на БНДИО ще подпомогне техните инициативи и проекти, които включват имунотерапия и имунология на рака.

Работа с институции, регулиращи лечението на онкологични пациенти с имунотерапия?

Имунотерапията на онкологични заболявания навлиза все по-широко в клиничната практика в България, но съответно на това се увеличават значително и средствата, които здравната каса и държавата като цяло заделя и харчи за тази терапия. БНДИО е на разположение да предоставя експертно мнение в тази областта, включително да оптимизира терапевтичното поведение по отношение на имунотерапията с цел да не се допуска преразход и неефективно разходване на средства и случаи на свръхлечение или лечение, неотговарящо на критериите за приложение на имунотерапия както е описано във фармакотерапевтичните ръковоства и кратки характеристики на лекарствените продуки. БНДИО ще колаборира с БЛС и други съсловни организации за да се оптимизира имунолечението и да се повишат знанията на онколозите в процеса на продължаващо медицинско обучение.