Отбелязваме месеца за борба с рака на белите дробове през ноември. Какво е мястото на имунотерапията в лечението на това заболяване?

Таня Златанова, АСК УМБАЛ Токуда, София

 

Ракът на белите дробове е най-честата причина за смърт от онкологични заболявания в България и по света. По данни на GLOBOCAN за 2020г., в България това заболяване заема трето място по брой новодиагностицирани случаи за двата пола взети заедно, след рака на простатата и дебелото черво, с приблизително 4300 нови случай годишно, и първо място по смъртност, с 3609 смъртни случаи годишно. За периода от 2020 до 2040г се отбелязва тенденция към нарастване на броя на заболелите и починалите от рак на белите дробове в световен мащаб. Тези факти са причина за изключителната социална значимост на заболяването, а  месец ноември е определен като месец за борба с рака на белите дробове.

Tютюнопушенето остава водеща причина за възникването на рака на белите дробове.  Превенцията и преустановяването на тютюнопушенето могат да доведат до намаляване на голям брой от случаите с това заболяване. В държави с активни мерки по отношение на употребата на тютюневи изделия , заболеваемостта  от рак на белите дробове при мъжете намалява, и достига плато при жените.

Описани са и няколко други рискови фактори  за възникване на рак на белите дробове , вкл. експозиция към азбест , хром, никел, арсен , радон и несвързани с употребата на тютюн полициклични ароматни въглеводороди. Съществуват хипотези относно връзката между замърсяването на въздуха в затворени помещения (напр. от печки на въглища и готварски дим) и рака на белия дроб , поради относително високата честота на несвързан с тютюнопушенето рак на белите дробове при жените в някои държави.  Има доказателства за по-висока честота на рак на белите дробове в големите градове в сравнение със селските региони , но става ясно, че освен замърсяването на въздуха , и други , понякога противоречиви фактори,  може би имат роля за това.

Други рискови фактори за възникване на рак на белите дробове са проведено лъчелечение в областта на гръден кош, фамилна обремененост, експозиция на сажди и катрани в работната среда. Когато тютюнопушенето е комбинирано с други рискови фактори, рискът от възникване на рак на белите дробове нараства.

По данни за САЩ ,  19%  от жените и 9% от мъжете, диагностицирани с рак на белите дробове, никога не са пушили . Забелязва се нарастване на честотата на недребноклетъчния рак на белите дробове при непушачи , особено в азиатските държави . Тези нови епидемиологични данни доведоха до оформянето на отделен подтип „рак на белите дробове, несвързан с тютюнопушенето“, при който са идентифицирани специфични молекулярни и генетични туморни характеристики .

Въпреки съществения напредък  в лекарственото лечение  на белодробния карцином в последните десетилетия, 5-годишната преживяемост при пациенти с авансирало и метастатично заболяване остава твърде ниска – под 5-10%, като съществуват вариации в различните региони на света. Иновативният подход в лечението на това  заболяване се базира на персонализираната медицина, все по-детайлното  генетично подразделяне и възможността за индивидуализиране на терапията – инунотерапия и таргетна терапия и техните комбинации,  според конкретните характеристики на тумора и заобикалящата го среда.

През последните двадесет години беше отбелязан огромен напредък по отношение на молекулярно-генетичното субтипизиране на недребноклетъчния рак на белите дробове (НДРБД). След откриването на съответните таргетни мутации и разкриването на много  от механизмите на активиране, пролиферация и дисеминация на туморните клетки, бяха синтезирани голям брой прицелни терапии , с насочено действие спрямо конкретни, ключови за туморите сигнални пътища. Двете основни групи „таргетни молекули“ – тирозинкиназните инхибитори(ТКИ) срещу драйвър мутации – перорални медикаменти (малки молекули), и имунните чекпойнт инхибитори – моноклонални антитела , атакуващи определени рецептори по повърхността на Т –лимфоцитите и туморните клетки, са новите “хитове“ в лечението на НДРБД. Благодарение на тези нови медикаменти , през последното десетилетие се отбелязва удължаване на преживяемост без прогресия, честота на общ отговор и обща преживяемост, както и по-добро качество на живот на пациентите. Парадигмата за провеждане на емпирично лечение, базирано на клинико-хистологичен подход, вече е заменена от стратегия за персонализиране на терапията според конкретен биомаркер. За да прилагаме персонализирано лечение е необходимо на първо място да бъде идентифицирана  драйвър мутация (таргет), която може да се определи посредством тъканна или течна биопсия, и да се установи предиктивен биомаркер, определящ ефективността на медикамента при конкретна пациентска популация.

След дълги години на неуспешни опити за активиране на противотуморния имунитет , и множество разочарования, през 2015г бяха регистрирани и първите успехи в тази насока. Разкрити бяха механизми за имунна супресия, които възпрепятстват действието на антитуморния имунитет. Затова бяха разработени моноклонални антитела , таргетиращи негативните имунологични регулатори(чекпойнти). Блокирането на PD-1 и неговите лиганди (PD-L1 и/или PD-L2) възстановява цитотоксичната антитуморна  T-клетъчна активност, и в резултат на това създава ефективен противотуморен отговор. Бяха разработени голям брой антитела , атакуващи известната PD-1 ос,  и голям брой нови антитела са в процес на утвърждаване. Основните  подгрупи  чекпойнт инхибитори са две: такива, които таргетират PD-1 (ниволумаб и пембролизумаб) , и такива, които атакуват PD-L1 (атезолизумаб, дурвалумаб и авелумаб).

Фиг.1 Схематично представяне на мястото на действие на някои от имунните чекпойнт инхибитори , Immunotherapy for HER2-positive breast cancer: Recent advances and combination therapeutic approaches, January 2019 Breast Cancer: Targets and Therapy Volume 11:53-69

При пациенти с нелекуван преди това метастатичен НДКБД    с висока експресия на PD-L1 над 50% като терапевтична опция съществува моно имунотерапията с пембролизумаб, семиплимаб и атезолизумаб( последните две опции не са одобрени в Европа).

По статистически данни,  при не повече от 30%  от пациентите с НДРБД се открива експресия на PD-L150% , което поставя необходимостта от търсене на по-добри  терапевтични възможности за останалите пациенти, с по-ниска или липсваща експресия на този показател.

Няколко клинични проучвания, сравняващи комбинацията имунотерапия+химиотерапия, спрямо комбинирана химиотерапия, регистрираха сигнификантно удължаване на общата преживяемост и преживяемост без прогресия при приложение на комбинацията имунотерапия+химиотерапия. Данните от тези проучвания утвърдиха безспорното водещо място на съчетаната химиоимунотерапия като първа линия на лечение на метастатичен НДРБД. Комбинации между имунотерапевтични мадикаменти с различен механизъм на действие също намират приложение за тази индикация.

В процес на разработване са все повече нови имунотерапевтични медикаменти с нов механизъм на действие , като терапевтичните стратегии са базирани на  пасивна имунотерапия (антитела, онколитични вируси, клетъчни терапии), и  активна имунотерапия (цитокини, терапевтични ваксини, имунни чекпойнт активатори и инхибитори, малки молекули).

Бъдещето на имуно-онкологията изглежда вълнуващо. Така например, за период от една година , от септември 2017 до септември 2018, в портфолиото на активните агенти в областта на имуно-онкологията се регистрира 67% ръст на броя на активните съставки. Тези 3394 активни съставки притежават различен механизъм на действие, и включват имуномодулатори , таргетиращи Т-клетките или други таргети, противотуморни ваксини, клетъчни терапии, онколитични вируси, биспецифични антитела и др. В областта на клетъчните терапии се регистрира най-голям прираст, с около 113% увеличаване на броя на активните агенти.

Фиг.2 Ръст на разработваните медикаменти в имуно-онкологията за периода 2017-2020г. Nature Reviews Drug Discovery 19, 751-752 (2020)

Поради своята хетерогенност и голям мутационен товар , което предполага наличието на голям брой потенциални неоантигени, ракът на белите дробове понастоящем представлява онкологичен модел на иновативни имунотерапевтични подходи. През следващите години очакваме навлизането на все повече ефективни имунотаргетни медикаменти и комбинации в лечението на това агресивно и смъртоносно заболяване.