ЗА НАС

Българско Научното дружество по Имуноонкология (БНДИО) е учредено на 03 март 2021г. в гр. София. С гордостта, че сме българи, който са останали да работят и творят в България, на връх националния празник, 20 съмишленици –  изтъкнати имунолози, онколози, лъчетерапевти и изявени учени – се събрахме с вярата и надеждата за по-успешното лечение на рака със средствата на имуноонкологията. Моделиранетото на имунната система срещу раковите клетки, винаги е привличала имунолози и клиницисти, които търсят начини за по-успешно лечение на онкологичните заболявания. Последното десетилетие може да се определи като началото на ерата на имунолечението на хематологични и солидни тумори. Докладвани бяха немислими до този момент резултати от клинични изпитвания за ефективността на имунотерапия при онкологични заболявания. Значително удължена обща преживяемост дори и при напреднали стадий на болестта, по-дълги периоди на ремисия, а в нередки случаи дори пълно излекуане, дадоха надежди на онколозите в имунологичните подходи в противотуморното лечение. От друга страна, поради бързото навлизане на имунотерапията в клиничната практика, ангажираните с лекарственото лечение на рака лекари, почувстваха необходимостта от по-обстойно познаване на имунологичните механизми на канцерогенезата и цитотоксичността, взайимодействията на имуноцитите и туморните клетки, както и специфичната, съпровождаща свързана с имунолечението лекарствена токсичност.

Всичко това, създаде непосрещнати медицински нужди и значителна научна необходимост от организация, която да обедини общите ни усилия за оптимално ефективно имунолечение на хемотологични и солидни тумори, както и възможността от продължаващо обучение на специалисти и специализанти в общите принципи на имунологията и спецификите на имунотерапията. Българското научно дружество по имуноонкология се учреди да за удоволетвори тези нужди, да координира на локално, национално и международно ниво дейностите и политиките, свързани с правилното лечение на онкопациентите, както и да подпомага обучението на научни работници и клинични лекари в областта на имунотерапията при рак.

На учредителното си събрание, БНДИО единодушно избра свой председател:

Доц. д-р Желязко Арабаджиев, дм,

доцент по онкология, специалист по медицинска (лекарствена) онкология.

В управителния съвет влизат още:

Професор д-р Доброслав Кюркчиев, дмн,

ръководител на Лаборатория по клинична имунология в Университетска болница „Св. Иван Рилски“ - София.

Доц. д-р Димитър Калев, дм,

ръководител на направление Медицинска онкология и лъчелечение, СБАЛОЗС „д-р Марко Марков“ - Варна и председател на Фондация „Дарзалас“.

Професор д-р Антония Цоневска, дм,

началник на Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“-София.

Доц. д-р Цветелина Велева-Орешкова, дм,

Българска Академия на Науките (БАН), Институт по биология и имунология на разможаването.